ส.ค. 31

รายละเอียดการลงทะเบียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็ง LN, LT โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และการประเมินแบบออนไลน์ รองรับระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ 4 กันยายน 2558 ร โรงแรมรอแยลเบญจา กทม.

กำหนดการลงทะเบียนและรายละเอียดการเข้าห้องอบรม

ส.ค. 31

แนวทางการดำเนินการขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2558

sci-little-300x228เอกสารส่งสพป.แนวทางขอรับการประเมิน ปี 58 – ขึ้นเว็บ

ส.ค. 29

ระบบประเมินออนไลน์ของโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

logo-print

 เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.

เว็บไซต์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียน

เว็บไซต์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ส.ค. 29

สร้างแบบสอบถามการประเมินโครงการในการส่งเสริมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

คำชี้แจง : สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ (สกบ.) สพฐ. ได้ดำเนินการสร้างแบบสอบถาม การประเมินโครงการในการส่งเสริมโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 14 ฉบับ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินโครงการ ตามรายระเอียดข้างล่างนี้

จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่่่าว กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ ส่งให้ สกบ. สพฐ. ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง

แบบประเมิน
ลิ้งค์เข้าทำแบบ
1
http://goo.gl/forms/J3HoOqVmwJ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (CT)
2
http://goo.gl/forms/ZaFYyy40dB โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ( LN)
3
http://goo.gl/forms/IVMbBJKJbr โครงการบ้านวิทยฯ (สำหรับ ผอ.โรงเรียน)
4
http://goo.gl/forms/wSIqFv9neB โครงการบ้านวิทย์ฯ LT (สำหรับครูปฐมวัย)
5
http://goo.gl/forms/iCMvJLQJNx โครงการ รร.อนุบาลเข้มแข็ง (ศน.)
6
http://goo.gl/forms/2whi3ZzLdB โครงการ รร.อนุบาลเข้มแข็ง ( ผอ.โรงเรียน)
7
http://goo.gl/forms/OkiFp3aOHo โครงการ รร.อนุมบาลเข้มแข็ง (ครู)
8
http://goo.gl/forms/DShwLWB4fD โครงการมอนเตสซอริปฐมวัย (ศน.)
9
http://goo.gl/forms/Oosa4loYJn โครงการมอนเตสซอริปฐมวัย (ผอ.รร)
10
http://goo.gl/forms/cMBdTSnh7A โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ศน.)
11
http://goo.gl/forms/WXDnYr5NLY โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ผอ.รร)
12-1
http://goo.gl/forms/X3DHsQqA0v โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-2
http://goo.gl/forms/Sa5mD9CS4T โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-3
http://goo.gl/forms/mpFiHoH1UZ โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-4
http://goo.gl/forms/f3w4fwjWc7 โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-5
http://goo.gl/forms/uKsLnWruhK โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
12-6
http://goo.gl/forms/Vzh6gJ48uK โครงการมอนเตสซอริประถมศึกษา (ครู)
13
http://goo.gl/forms/LXFIKJ7d0F โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก
14
http://goo.gl/forms/7IK2b3TwXn โครงการพัฒนาผู้บริหารฯ รร.ขยายโอกาส

ส.ค. 28

กำหนดการ พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2557

กำหนดการ พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2557 วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2558 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง5 จังหวัดปทุมธานี

sci-little-300x228

ส.ค. 28

แนวทางการดำเนินการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

แนวทางการดำเนินการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รองรับการประเมินระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2558

sci-little-300x228

 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่banwit การขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

» Newer posts